R&R MEBLE Lisewo 42 A, 62-560 Skulsk 63 268 52 29 lub 63 268 61 72


Polityka prywatności

Informacja o okolicznościach przetwarzania danych osobowych przez:

PHRB „R&R” Emilia Płocińska z siedzibą w Koszewo 2, 62-560 Skulsk

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

przedstawiamy informacje dotyczące okoliczności przetwarzania Twoich danych osobowych:

Administrator danych:

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu będą przetwarzane Twoje

dane jest PHRB „R&R” Emilia Płocińska z siedzibą w Lisewo 42a, 62-560 Skulsk (dalej: R&R).

Nadzór nad ochroną danych osobowych w Polsce:

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że

Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych masz prawo wnieść skargę.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b RODO (przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

b) w związku z obowiązkiem podatkowym względem organów publicznych w tym prowadzeniem

dokumentacji księgowo- podatkowej dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6, ust.1, lit. c

RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze) w związku z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań

podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków,

c) w celu zadbania o jakość świadczonych usług i wizerunek R&R (np. rozpatrywanie reklamacji,

skarg, wniosków) na podstawie art. 6, ust.1, lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest

dbanie o wizerunek przedsiębiorcy),

d) w celu realizacji prawa do dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami z tytułu

prowadzonej przez nas działalności w ramach obrony interesów R&R na podstawie art. 6, ust.1, lit. f

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez administratora jakim będzie obrona interesów przedsiębiorcy).

e) w celu ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim

jest utrzymanie płynności finansowej).

g) w celach marketingowych na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych)

h) w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej

na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych, którym jest dążenie do załatwienia sprawy)

i) w celach przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a

RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych)

j) w celach zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami Kodeksu

pracy, przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy oraz ustawą o systemie ubezpieczeń

społecznych i ustawą o rachunkowości

Retencja danych:

1) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji umowy- przez okres trwający do momentu

rozwiązania umowy.

2) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych- tak

długo jak Administrator danych będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie

obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym

powstał obowiązek podatkowy.

3) Dane osobowe przetwarzane po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane osobowe

zostały zebrane (realizacja umowy) mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla obrony

przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w

powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby ściągania należności będą przetwarzane do momentu

pełnego rozliczenia

5) Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych do czasu zgłoszenia skutecznego

sprzeciwu, odwołania zgody

6) Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy

kontaktowych na stronie internetowej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, nie dłużej

niż jeden rok od zakończenia korespondencji

7) Dane osobowe przetwarzane w celach rozpatrywania skarg, reklamacji, wniosków będą- rok

od złożenia skargi, wniosku, reklamacji

8) Dane osobowe przetwarzane w celach przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych- do

momentu wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

rekrutacji lub przyszłych rekrutacji jednakże nie dłużej niż 1 rok od dnia jej wyrażenia

9) Dane osobowe przetwarzane w celach realizacji umowy o pracę- 50 lat od dnia ustania

stosunku pracy, chyba, że przepis prawa zmieni okres przechowywania danych byłych

pracowników.

Odbiorcy Twoich danych osobowych:

Dane osobowe mogą być udostępniane Urzędom Skarbowym, bankom oraz innym instytucjom

finansowym (w zakresie transakcji bezgotówkowych), dostawcom usług pocztowych, kurierskich,

medycznych (dane osobowe pracowników oraz osób z którymi zawarto umowy cywilno- prawne),

podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa (m.in. organy

kontroli i nadzoru określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa), Zakładowi

Ubezpieczeń Społecznych (dane osobowe pracowników oraz osób z którymi zawarto umowy cywilnoprawne),

dostawcom rozwiązań technologicznych świadczących usługi dla R&R (dostawcy usług IT,

hosting poczty, oprogramowanie komputerowe). Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione

podmiotom świadczącym usługi prawne oraz windykacyjne w przypadku konieczności dochodzenia

roszczeń lub obrony przed roszczeniami a także konieczności ściągania należności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo:

– żądania dostępu do treści danych,

– żądania sprostowania swoich danych (w przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych),

– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych (w uzasadnionych przypadkach),

– wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem (wobec

danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody),

– przenoszenia danych osobowych do innego Administratora, jeśli dane te przetwarzane są zgodnie z

art. 6, ust. 1, lit. b RODO (przetwarzanie na podstawie umowy),

W celach opisanych powyżej rekomendujemy kontakt bezpośrednio w naszej siedzibie, kontakt drogą

e-mail lub wysyłając list pocztą tradycyjną.

Masz prawo również wniesienia skargi do organu- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli

uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.

Obowiązek ujawnienia danych osobowych:

Podanie danych zawsze jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę,

skorzystać z naszych usług, czy po prostu móc kontaktować się z nami. Jeśli będziemy chcieli

przetwarzać Twoje dane na podstawie udzielonej zgody- zapytamy o nią. Traktujemy Twoją zgodę

jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być

wycofane.

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym

profilowaniem.

Najnowsze komentarze

  „R&R” Emilia Płocińska
  Lisewo 42
  62-560 Skulsk

  Dział sprzedaży:

  tel: /63/ 268 52 29
  tel. /63/ 268 61 72
  fax : 63 306 70 90
  kom. 721 261 200
  kom. 601 284 497

  RiR Meble

  Realizacja: Rabanet.pl